Joaquim Nadal i Farreras

MEMÒRIA ATM CAMP DE TARRAGONA

Presentació de la Memòria d’Activitats de l’ATM Camp de Tarragona . Tarragona, ATM, 2010

Després de prop de set anys d’esforços per canviar les pautes de mobilitat i l’actitud de la ciutadania en relació amb el transport públic podem constatar que s’han fet avenços notables.

Aquesta memòria referida a l’ATM del Camp de Tarragona n’és una mostra concloent. N’hi hauria prou concentrant-nos un instant en el nombre de validacions, de viatges en definitiva, de l’any. Però enguany em sembla que té més interès una aproximació de caràcter qualitatiu.

En primer lloc, per deixar constància que s’han deixat preparats els treballs per tal que es produeixi la corresponent modificació d’Estatuts i per aquest camí assolir ja el 2010 l’ampliació territorial de l’àmbit del Consorci.

En segon lloc perquè  totes les energies adreçades a acreditar el valor i la utilitat del transport públic han anat quallant entre la ciutadania. Es tractava de vèncer velles inèrcies, fins i tot resistències, a abandonar vells costums poc sostenibles i orientats preferentment a donar rellevància al vehicle privat. Calia un canvi de mentalitat, i calia crear incentius per a aquest canvi de mentalitat. En definitiva, quan un model o un sistema ha de captar noves adhesions tots es concreta en una qüestió de confiança i seguretat. Atorgar credibilitat al model. Fer que tothom acabi convençut que és més fàcil i més econòmic desplaçar-se en transport públic. Fins i tot arribar al convenciment que la sostenibilitat que més importa és la que es refereix a la superació dels costos de congestió i de col·lapse. Trobar un argument elemental:només per aquest camí ens en sortirem. La fluïdesa, la flexibilitat i l’eficiència d’un sistema de mobilitat i de producció s’acabarà podent mesurar amb la qualitat de l’oferta i de la demanda de serveis de transport públic. Els usuaris ho han anat entenent i el canvi de mode de transport ha passat de ser només una actitud testimonial, o estrictament necessària, a ser una actitud conscient i convençuda.

És aquí on podem incidir en un tercer punt que ha estat la pauta comuna de totes les ATM de Catalunya. Només una millora sensible i real de l’oferta desvetlla i genera una demanda equivalent. Es tracta, doncs, d’una actitud activa, podríem potser dir-ne bel·ligerant, a favor del transport públic i arribar a la conclusió que el camí que hem recorregut ha donat lloc a uns canvis de la psicologia col·lectiva i de les actituds. No cal dir, és clar, que aquest canvi ha tingut una repercussió directa en les xifres de viatges. Avui ja podem quantificar l’impacte del conjunt de les millores introduïdes en aplicació del Pla de transport de viatgers de Catalunya en l’increment corresponent de la demanda.

Per assolir aquests resultats ha calgut que l’ATM del Camp de Tarragona hagi esmerçat esforços en la planificació, la racionalització, l’eficiència, la difusió i divulgació de les seves tasques i dels serveis gestionats. Amb vigilància estricta de la resposta adequada dels operadors que han vist com un seguiment constant els exigia una resposta eficient als requeriments dels usuaris i de les autoritats en aquest cas de la mobilitat.

No podem parlar d’un itinerari d’èxit perquè la distància entre els resultats i els objectius és encara gran, tot i que s’ha escurçat. Però no hi ha marge per a l’autosatisfacció i sí, en canvi, que hi ha una voluntat política clara de continuar pel mateix camí que ja ha donat resultats.

30 Juny 2010 Posted by | Pròlegs, PUBLICACIONS | , , , , | Comentaris tancats a MEMÒRIA ATM CAMP DE TARRAGONA

MEMÒRIA 2009. ATM

Presentació de la Memòria 2009 de l’Autoritat del Transport Metropolità. Àrea de Barcelona. Barcelona, ATM, 2010

L’any 2009 representa la meitat del contracte-programa vigent 2009-2010. Un any tot ell ple de fets de gran transcendència per al sistema de transport públic que cobreix l’ATM.

Primer per l’evolució dels estudis duts a terme i, molt singularment, l’edició del Pla de Mobilitat de la Regió Metropolitana de Barcelona que representa un compromís a fons, fruit d’un ampli consens, per fer cada cop més eficient i més sostenible la mobilitat. El Pla, com tota la política de mobilitat del Govern, la consagra com un dret i com una exigència col·lectiva indefugible.

En segon lloc pel creixent desplegament de la política d’infraestructures que assegura un alt nivell d’inversió, un raonable compliment del Pla director d’infraestructures i perquè per aquest camí es diversifica i amplia la xarxa i se’n assegura l’accessibilitat fins a uns nivells sense precedents a tot Europa.

En tercer lloc perquè 2009 culmina el procés de transferència del Servei de Rodalia de Barcelona a la Generalitat de Catalunya i acosta els centres de decisió al territori i facilita una gestió orientada a guanyar el prestigi i l’acceptació del servei, i a avançar en la millora perceptible d’un servei que ha patit un desgast considerable.

Finalment, crec que és imperatiu assenyalar que a finals de 2009 comença el llarg procés que ha de concloure amb la infraestructura més llarga, més automatitzada, més moderna i més espectacular de tot Europa. La posada en servei de les primeres estacions de la Línia 9 del metro a Santa Coloma de Gramenet inicien una revolució silenciosa en el transport públic que contribueix a la seva democratització igualitària acostant-ne l’oferta als barris de l’àrea metropolitana que tradicionalment n’havien quedat al marge.

I per concloure, un any més el sistema gestiona més de 900 milions de viatges any i això representa un cost de 1.222 milions d’euros, amb una aportació del sistema tarifari del 40% del cost dels viatges i una aportació pressupostària de les administracions del 60%.

El compromís del Govern i dels ajuntaments avança en sintonia cap a l’objectiu de la plena integració tarifària el 2012 i cap a la millora constant d’un element essencial de la vida dels ciutadans i ciutadanes que necessiten moure’s cada dia per les seves necessitats més elementals i bàsiques.

Conscients que el camí que ens cal recórrer encara per a una millora creixent és molt gran refermem el nostre compromís i la nostra aposta per aquestes polítiques que han rebut l’aval de la ciutadania i el crèdit dels usuaris.

15 Juny 2010 Posted by | Pròlegs, PUBLICACIONS | , , , , | Comentaris tancats a MEMÒRIA 2009. ATM

MEMÒRIA ATM TARRAGONA 2008

Presentació de la Memòria d’Activitats de l’ATM del Camp de Tarragona, 2008. Tarragona, ATM, 2009

Des de finals de 2003, el Govern de Catalunya s’ha fixat com un objectiu principalíssim fer del transport públic una resposta eficient i atractiva als reptes de mobilitat de la societat contemporània. En el context actual de creixement demogràfic i d’un elevat índex de motorització, la prevalença del vehicle privat ens mostra un sistema desequilibrat i poc eficient on el recurs individual a solucions individuals és la certificació alhora del dèficit d’infraestructures i del dèficit d’oferta de serveis.

Des d’aquest punt de partida i comptant amb un sistema molt desarticulat i mantingut des de la inèrcia de les concessions existents, ampliades i consolidades, ha calgut definir noves respostes que adeqüessin l’oferta a una demanda potencial que s’ha hagut d’induir amb la creació de solucions imaginatives, noves rutes, millors serveis, ampliació d’horaris i definició d’un sistema tarifari integrat que atorgués al sistema un valor de xarxa i superés el vell concepte de línies punt a punt. Tot amb programes específics d’adaptació dels sistemes de transport als problemes d’accessibilitat de les persones amb mobilitat reduïda i amb contractes-programa amb les companyies per tal de garantir una constant millora de la flota per tal de fer-la moderna i adequada.

És per tot això que el Govern de Catalunya ha impulsat la creació i el desplegament de les Autoritats Territorials de la Mobilitat, com la del Camp de Tarragona, junt amb les de Girona, Lleida i la Catalunya central.

En el cas de Tarragona, l’any 2008 s’ha dedicat amb caràcter preferent a promoure el Pla director de mobilitat que, en aplicació de la Llei de la mobilitat ha de proporcionar els instruments adequats per a fer i garantir una oferta suficient i igualitària. També s’ha dedicat a proposar un Projecte de millora del transport públic que inclou tots els paràmetres que hem comentat més amunt i que es correspon amb els objectius i les directrius que han acabat configurant el Pla de transport de viatgers. Finalment, la definició i l’aplicació del sistema tarifari integrat ha donat peu a un canvi de pautes i a una percepció cada cop més integrada dels diferents modes de transport que responen a una lògica conjunta, en xarxa, desprenent-se dels vells tics de caràcter aïllat que  llastraven l’eficiència del sistema.

La feina feta constata la que queda per fer. Els resultats són un estímul per continuar el recorregut, perquè si amb tots els moviments que s’han fet han començat a moure’s en un sentit molt positiu les xifres de transport de viatgers, els resultats de futur poden ser encara més espectaculars.

Dedicarem els millors esforços a continuar en aquesta direcció i a fer del transport públic un element més de la societat del benestar.

30 Octubre 2009 Posted by | Pròlegs, PUBLICACIONS | , , , , | Comentaris tancats a MEMÒRIA ATM TARRAGONA 2008

MEMÒRIA ATM 2008

Presentació Memòria ATM 2008. Barcelona, ATM, 2009

La Memòria que presentem tracta d’un any de transició. L’any que tanca un contracte-programa de dos anys, 2007-2008, i que obre les portes a la negociació difícil i complexa d’un nou contracte-programa que, idealment, hauria de ser de quatre anys. Amb tot, no sembla que les circumstàncies de l’economiai delfinançament deles administracions públiques hi ajudin. Haurem de negociar forti afons, i encara caldrà molta voluntat política per treure els comptesdel sistema detransport públic de l’àrea de Barcelona de les limitacions i de la precarietat amb què es mou.

No vull minimitzar les xifres actuals de les aportacions de les administracions públiques. El volum d’aquestes aportacions és molt gran, però evidencia, alhora, alguna de les contradiccions i les principals dificultats d’un model altament subvencionat, apreciat i acreditat en el seu conjunt, però sempre coix de cara a les ampliacions necessàries a l’increment de l’oferta i de la intermodalitat entre els diferents sistemes de transport.

Les principals novetats que 2008 ens ofereix es refereixen a la culminació dels objectius plantejats en el nou sistema tramviaire, a la intensificació de la tasca inversora de la Generalitat en la millora de l’accessibilitat i el compliment de la Llei de supressió de barreres arquitectòniques, a la millora constant de la flota d’autobusos i dels trens del sistema ferroviari i de metro, a la constant ampliació de la zona objecte de la integració tarifària i la millora de les seves prestacions,i ala continuïtat de les grans obres d’ampliació de la xarxa de metro. Concretament, enguany, després d’anys de sequera s’han posat en servei tres noves estacions de la línia 3 que han suposat l’acostamentdel metro abarris de gran densitat demogràficai d’una demanda altíssima de transport públic.

Sens dubte, 2008 haurà estat també l’any de la preparació per poder fer el 2009 el gran salt qualitatiu de l’oferta amb la posada en servei a inicis de tardor de les primeres estacions de la nova línia 9.

La perspectiva d’aquest fet urgeix les solucions d’un finançament que encara, avui, és escadusser i manté un alt grau d’insuficiència que es palesarà de forma urgent un cop l’oferta augmenti en la proporció que preveiem.

Aquesta circumstància de majors costos en un context de contracció o d’alentiment de la demanda posarà més directament a prova el sistema i exigirà de totes les administracions un canvi de registre que avui encara no acabem d’intuir.

15 Setembre 2009 Posted by | Pròlegs, PUBLICACIONS | , , , | Comentaris tancats a MEMÒRIA ATM 2008

L’ANY 2007 A L’ATM

Presentació de l’ Activitat 2007 ATM. Barcelona, ATM, 2008 

Passats deu anys de la creació de l’ATM, aquesta Memòria de 2007 conté molts elements de gran importància i singularitat que assenyalen l’ordre de prioritats del Govern de la Generalitat i de totes les administracons consorciades.

En primer lloc, un repàs del Pla director d’infraestructures (PDI) 2001-2010 del qual es desprèn la urgent necessitat de fer-ne una revisió i actualització ja iniciades. La dada financera clau és que posats a 2007 s’ha superat, de molt en termes absoluts, la quantitat de diners compromesa per a tot el període de vigència del PDI. Més diners i, en canvi, encara no totes les obres. I algunes discutides o modificades. És el cas de la línia 12 del metro, que s’ha acordat substituir pel perllongament d’algunes línies i la construcció d’una nova línia ferroviària Cornellà-Castelldefels. És doncs urgent disposar d’un PDI revisat i adaptat a la nova realitat.

La traducció física de les obres previstes en el PDI s’acredita sobradament en el mapa de seguiment. El mapa és molt espectacular i expressa la dimensió del procés de modernització, canvi i adaptació a l’accessibilitat de tota la xarxa de transport públic de la Regió metropolitana. El fet que aquest enorme volum d’obres sigui encara poc visible planteja un problema que hem de resoldre. Es tracta de fer compatible el procés d’obres i les molèsties corresponents amb la materialització i gaudi successiu de les millores que es van realitzant i acabant. La desviació del trànsit al carrer Balmes i el tall del carrer Rosselló poden ser un paradigma de la distància entre els inconvenients visibles i la millora encara invisible. Ha d’arribar un dia en què el mapa de les obres esdevingui amb força el mapa de les realitzacions, i acrediti una tasca de planificació i obres sense precedents.

En segon terme hem de subratllar la importància dels treballs culminats de redacció del Pla director de mobilitat de la Regió metropolitana. L’ATM, constituïda també en autoritat territorial de la mobilitat, ha elaborat un treball ambiciós i molt consensuat que ha de representar un salt qualitatiu en la valoració integrada dels sistemes de transport i en la millora de les prestacions fins a fer de la mobilitat un dret exercit i gaudit amb plenitud per la ciutadania com a resposta als reptes de la congestió. Som més que mai i ens movem més que mai. Moure’ns de forma col·lectiva i intel·ligents és un repte per a una societat avançada.

El progrés de la integració tarifària ha esdevingut el far que guia el procés d’integració de totes les xarxes de transport de Catalunya. Seguint el model d’èxit de la integració tarifària de l’ATM, Catalunya es planteja assolir la plena integració tarifària de tot el territori el 2012. Mentre, la creació de les ATM de Girona, Tarragona, Lleida i la Catalunya central ha anticipat el procés de la integració tarifària en aquests terrtitoris. Queden lluny els primers intents d’integració i l’horitzó de 2012 ha deixat de ser una utopia i és ja, ara, una realitat plausible.

En quart lloc voldria destacar el procés cada cop més sòlid d’integració entre els municipis de l’ATM i els de la segona corona mertropolitana, integrats en l’AMTU, i cada cop més compromesos amb els mateixos objectius per a una mobilitat intel·ligent que van donar origen a l’ATM.

Finalment, la vigència del contracte-programa per al període 2007-2008 ens marca l’agenda d’un nou contracte programa, que hauria de contenir tots els ingredients per abordar el salt d’escala i de dimensió que farà el sistema amb l’acabament del sistema tramviaire, l’obertura de les línies 3 i 5 del metro en tots els trams en obres i l’inici de la posada en servei de la línia 9 com el punt àlgid d’un ambiciós Pla que el Govern de Catalunya està compromès a culminar al servei de tots els ciutadans que esperen respostes d’eficàcia als reptes nous d’una societat  nova.

L’ATM avança amb pas ferm i una gestió acurada pel complex camí del transport públic i supera les tempestes conjunturals que posen en entredit alguns dels serveis. La superació d’aquest horitzó de crisi per un de clara esperança és la tasca que té l’ATM per davant i que està disposada a desplegar.

16 Juliol 2008 Posted by | Pròlegs, PUBLICACIONS | , , , , | Comentaris tancats a L’ANY 2007 A L’ATM