Joaquim Nadal i Farreras

HEM DE FER QUE L’AEROPORT DEL PRAT BUSQUI CLIENTS, COMPANYIES…

Món Empresarial

Canviar el model de gestió és l’objectiu principal. Trencar la rigidesa i el monopoli de l’actual sistema d’explotació. Evitar els condicionants i les dependències dels centres de decisió de qüestions subjectives, aleatòries i discrecionals. Atorgar plena prioritat a un model de gestió basat en l’eficiència, la competitivitat i l’autonomia. Situar en l’autonomia del pla de negoci i de promoció de l’aeroport la condició indispensable per millorar-ne les prestacions i els resultats. Implicar en aquest canvi radical de model els agents econòmics i socials i les empreses privades, i situar els centres de decisió a Catalunya mateix i, específicament, a l’aeroport. Fer que l’aeroport del Prat busqui clients, línies, companyies i aliances amb plena autonomia, permetre que la direcció de l’aeroport defineixi amb plena autonomia la gestió aeroportuària, establir que un consell d’administració pren les decisions sobre les tarifes que s’apliquen i els usos i les formes d’explotació de totes les facilitats de l’aeroport. Estem parlant d’això i no d’un simple canvi d’una administració per una altra. El Govern de la Generalitat vol assumir competències de gestió del sistema aeroportuari de Catalunya amb un paper majoritari en tots els aeroports i un paper determinant en el de Barcelona per  poder prendre les decisions adequades amb la finalitat que cada aeroport sigui administrat autònomament amb un consell d’administració propi i amb un ens gestor concret de cada un, en el qual hi tingui un paper la societat civil i es faci efectiu el principi de llibertat de mercat i de col·laboració del sector públic i de les empreses privades. La qüestió, doncs, no és una querella nominalista de titularitats patrimonials i competencials. La qüestió de fons és situar a Catalunya mateix els centres de decisió i assolir així la possibilitat de capgirar radicalment el model, de trencar les ineficiències i d’assegurar l’exploració màxima de totes les potencialitats de l’aeroport.

Alguns voldrien sense alterar la concepció centralista i unitària de l’actual gestió dels aeroports anar a un procés de privatització total. La repetició en el terreny privat dels defectes del model públic centralitzat ha estat en la base d’alguns dels problemes dels processos privatitzadors del sector públic. Aquests processos s’han realitzat sense acostar al territori els centres de decisió i impedint d’aquesta manera una articulació coherent d’un model nou de caràcter consorcial descentralitzat sobre la base d’un paper arbitral del Govern de la Generalitat per liderar la transició i el canvi de model que s’ha evidenciat com necessari urgent i vigent al món.

Anuncis

2 Juny 2007 - Posted by | Altres, ARTICLES D'OPINIÓ | , ,

Sorry, the comment form is closed at this time.

%d bloggers like this: