Joaquim Nadal i Farreras

UN NOU PLA GENERAL

El Punt, edició comarques gironines

Proposem l’inici dels treballs per a l’elaboració d’un nou Pla General de Girona.

El Pla actual ha demostrat ser una eina eficaç i dinàmica que ha posat ordre i ha donat impuls al creixement i a l’equipament de la ciutat.

Des de la seva aprovació el 1987 i del conjunt ampli de modificacions de 1994, la ciutat s’ha anat definint i configurant al ritme de les noves oportunitats econòmiques i amb les directrius bàsiques establertes ara fa dotze anys. S’han omplert els buits, s’han ordenat els espais residuals, s’han desenvolupat les previsions i dotacions en equipaments i espais lliures, s’han  obert i executat la major part dels sistemes generals previstos.

Sovint costa de veure amb una certa immediatesa la relació entre el Pla i la ciutat real. Però ara la ciutat és plena de lliçons evidents d’urbanisme com la que es desprèn de la fotografia. No hi ha illa del sòl urbà del Pla General de 1970 que no presenti l’evidència interpel.ladora sorgida en la comparació entre el testimoni agressiu de les previsions d’aquell Pla i el testimoni, ara ja més extens, del Pla actual. Al carrer de la Rutlla, al carrer de la Creu, al carrer Emili Grahit, al carrer Migdia, al carrer Joan Maragall, al carrer del Carme o al carrer Güell, com és el cas de la fotografia, podem veure ara una tònica dominant d’edificacions ordenades amb discreció i prudència i de tant en tant l’excepció agressiva, el salt enlaire, que confirma la regla.

El conjunt d’instruments sorgits del Pla del 87 i la vigència de plans, com el del Barri Vell o el d’equipaments, s’han complementat amb una revisió el 1994 limitada per les circumstàncies del canvi legislatiu a nivell català i estatal, i amb successives modificacions puntuals plantejades des de l’anàlisi de la petita escala del detall.

Ara, però, podem avançar un pas més i disposem, més que mai, de les eines per fer-ho.

En primer lloc, pel que fa a la cartografia. Després d’algunes dècades de funcionament amb adaptacions successives d’una cartografia basada en un vol dels anys seixanta, ara, la Unitat Municipal d’Anàlisi Territorial es disposa, a partir d’un vol nou i amb els instruments més avançats de les noves tecnologies, a realitzar una nova cartografia de la ciutat. Una base cartogràfica digitalitzada, d’una gran flexibilitat i rapidesa, al servei dels ciutadans, dels empresaris, de les empreses de serveis, de la visió àmplia i de l’anàlisi al detall.

A partir de l’escala més detallada, la visió més aproximada, el nou Pla General ha d’accelerar tots els ajustos que encara queden pendents i que, en alguns casos, s’han anat resolent a cop de modificació puntual. Illa per illa, sense precipitacions, ha de ser possible afinar al màxim en l’ordenació d’alçades, d’alineacions, d’aprofitaments, i resoldre algunes indefinicions que encara queden.

La coherència de l’espai urbà, la relació equilibrada entre l’espai públic i l’espai privat, reclamen ara la definició de nous espais públics, d’una nova forma urbana, d’un trencament de la monotonia reticular a les zones de màxima densitat de l’edificació i de poca idoneïtat de l’espai públic urbà i humà. A Sant Narcís, al pla de Palau, a l’Eixample, al Pont Major, per posar alguns exemples, ha de ser possible definir noves places públiques amb noves afectacions de solars o edificacions secundàries, per dotar nous petits centres a escala  de barri, amb la distribució adequada de càrregues i beneficis. Hi ha algunes zones, poques, de la ciutat en l’actual configuració del teixit, que reclamen a crits esbotzar per algun costat i obrir alguna plaça nova.

Convé, també, definir i acotar els creixements. Al pla de Salt, entre Mas Xirgu, el Parc Hospitalari i Can Gibert del Pla, per exemple. Però, també a l’Avellaneda des de l’accés a l’autopista, a Domeny, al Pont Major i a la Creueta. Allà on la ciutat perd els contorns i es desdibuixen els límits, ha arribat també l’hora d’afinar i arrodonir el conjunt.

No cal dir, però, que el gran repte és, sobretot, en aquest joc d’equilibris entre una visió al microscopi i una visió global, incorporar adequadament al Pla General la previsió i el traçat de les grans infraestructures i de manera molt especial el Tren d’Alta Velocitat. La definició dels eixos d’ara i del futur i la configuració i confirmació d’un viari adequat en la dimensió i prudent en el traçat, han de ser la garantia d’un creixement adequat i equilibrat on les infraestructures no es mengin la identitat, la personalitat, la sensibilitat i la dimensió de l’espai urbà.

I ací els rius, les vores dels rius, i les infraestructures progressivament obsoletes poden jugar-hi un paper determinant. En un sentit o altre.

No cal dir que s’ha d’aprofitar l’oportunitat per revisar i rellegir els grans instruments de canvi de la ciutat dels anys vuitanta i, molt especialment, el Pla Especial d’Equipaments i el Pla Especial del Barri Vell. Tant en un cas com en l’altre, aquesta relectura pot arrodonir noves oportunitats per a la millor dotació de la ciutat i per a la  millor formalització de la ciutat.

El nou Pla General, finalment, s’ha d’interrogar i plantejar amb relació a un futur relativament immediat sobre la idoneïtat mateixa d’un instrument acotat i limitat pel marc administratiu estricte de la ciutat: i ha d’apuntar les línies bàsiques cap a solucions de planificació i institucionals de caràcter metropolità que, avui per avui, no estan a les mans de l’administració local i que reclamen un nou marc legislatiu que les faci possibles.

Vull dir clarament que aquest Pla General que proposo és l’últim i ha de ser l’últim per a la ciutat estricta i ha de mantenir totes les portes obertes a una doble oportunitat: la dotació de la ciutat d’una Carta Municipal i la definició institucional i política d’alguna entitat de caire supramunicipal, metropolità, que atengui la potentíssima realitat territorial que d’una forma independent i mútuament beneficiosa generen Girona i el seu entorn.

Si voleu veure l’article publicat cliqueu aquí.

Anuncis

15 Mai 1999 - Posted by | ARTICLES D'OPINIÓ, El Punt | , , , ,

Sorry, the comment form is closed at this time.

%d bloggers like this: